Sme i vČesku
Navštíviť

Ochrana osobných údajov

Zásady spracovania osobných údajov

Vážime si toho, že využívate naše webové stránky www.krmivo-meradog.sk pre nákup produktov a využívanie služieb, ktoré Vám týmto spôsobom ponúkame. V súvislosti s týmito činnosťami nám poskytnete alebo získame Vaše osobné a iné údaje, a preto Vás týmto dokumentom radi oboznámime s tým, aké osobné údaje spracovávame, za akým účelom, po akú dobu, ako aj s tým, aké práva Vám v tejto súvislosti prináležia.

Tieto informácie sme pre Vás pripravili v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES ( všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov).

A. KTO JE SPRÁVCA VAŠICH ÚDAJOV A AKO HO MÔŽETE KONTAKTOVAT?

Správcom nižšie uvedených osobných údajov je spoločnosť REMI GROUP s.r.o., IČO: 26932377, so sídlom Slavkov pod Hostýnem 25, Slavkov pod Hostýnem, PSČ 768 61, Česká republika, ktorý je prevádzkovateľom webových stránok na adrese www.krmivo-meradog.sk.

Kontaktné údaje na správcu:

    e-mail: shop@krmivo-meradog.sk
    telefónne číslo: +420 603 142 041

Vaše osobné údaje budeme spracovávať len za nižšie uvedených podmienok.

B. PRI KTORÝCH VAMI VYKONÁVANÝCH ČINNOSTIACH ZÍSKAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

1. Nákup produktov a využívanie služieb prostredníctvom webových stránok www.krmivo-meradog.sk

Aby sme Vám mohli riadne poskytovať tovar a služby, ktoré ponúkame, potrebujeme k tomu Vaše identifikačné a kontaktné osobné údaje.

1.1. Aké osobné údaje od Vás potrebujeme?

Aby sme mohli splniť všetky naše povinnosti, ktoré nám plynú z realizácie predaja tovaru, potom od Vás potrebujeme poznať najmä

    meno a priezvisko,
    adresu doručenia,
    e-mail a
    číslo mobilného telefónu či iný telefonický kontakt.

1.2. Prečo môžeme Vaše osobné údaje spracovávať a na čo nám budú?

Vaše osobné údaje môžeme spracovávať, pretože sú pre nás nevyhnutné na splnenie kúpnej zmluvy, ktorú ste s nami prostredníctvom webových stránok www.krmivo-meradog.sk uzavreli. Súčasne je naším oprávneným záujmom to, aby sme od Vás mali spätnú väzbu získanú prostredníctvom zaslaného dotazníka spokojnosti, ako aj to, aby ste mali prostredníctvom zasielaných newsletterov prehľad o nových produktoch či nových akčných ponukách a mohli sa k nám teda radi vracať. Niektoré z Vašich osobných údajov dokonca musíme uchovávať, lebo nám to stanovujú príslušné právne predpisy. Ak by ste nám Vaše osobné údaje neposkytli, potom by nemohlo dôjsť k nadviazaniu zmluvného vzťahu a my by sme Vám nemohli doručiť Vami vybraný tovar.

Vaše osobné údaje nám budú najmä k tomu, aby sme Vám mohli:

    poskytnúť informácie o stave Vašej objednávky a o ďalších skutočnostiach s tým súvisiacich,
    riadne doručiť Vami objednaný tovar,
    zaslať dotazník spokojnosti a mať od Vás spätnú väzbu, ktorá je pre nás veľmi dôležitá,
    poskytnúť informácie o nových produktoch či akčných ponukách prostredníctvom zaslaných newsletterov,
    z ktorých sa môžete ľahko odhlásiť,
    poskytnúť informácie o priebehu prípadnej reklamácie tovaru, prípadne o inom vysporiadaní práv a povinností vyplývajúcich
    z predmetnej kúpy tovaru (napríklad z dôvodu odstúpenia od zmluvy a následného vrátenia peňažných prostriedkov na Váš účet).

1.3.Kdo bude mať prístup k vašim osobným údajom?

K Vašim osobným údajom, ktoré nám poskytnete pri kúpe tovaru, budú mať prístup oprávnené osoby pri príprave zásielky na odoslanie, ako aj príslušní zmluvní partneri (dopravci), ktorí Vám zásielku budú doručovať, a to v rozsahu potrebnom na doručenie objednaného tovaru.

Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

1.4. Ako dlho budeme Vaše osobné údaje uchovávať?

Ako ste sa vyššie mohli dozvedieť, Vaše osobné údaje spracovávame na rôzne účely. V nasledujúcej časti sa dozviete, ako dlho Vaše osobné údaje pre tieto účely budeme uchovávať.

Osobné údaje, ktoré sa týkajú spracovania na účely plnenia uzatvorenej kúpnej zmluvy, budeme spracovávať do doby vysporiadania práv a povinností, ktoré z tejto zmluvy vyplývajú, vrátane prípadného odstúpenia od zmluvy či prípadnej reklamácie tovaru.

Pre spracovanie osobných údajov na základe našich oprávnených záujmov (zasielanie obchodných oznámení), budeme Vaše osobné údaje uchovávať po dobu 5 rokov, pokiaľ sa zo zasielania obchodných oznámení neodhlásite skôr.

Pri spracovaní Vašich osobných údajov z dôvodu plnenia povinností vyplývajúcich z príslušných právnych predpisov budeme tieto osobné údaje spracovávať po dobu stanovenú týmito právnymi predpismi.

2. Pre zodpovedanie dotazov a vybavenie požiadaviek, ktoré nám adresujete, budeme spracovávať osobné údaje, ktoré nám v tejto súvislosti poskytnete, a to najmä poskytnutý kontakt, na ktorý Vám budeme môcť odpovedať. Takto poskytnuté osobné údaje budeme spracovávať len v nevyhnutnom (poskytnutom) rozsahu a len do doby vybavenia dotazu či požiadavku, ak nevznikne potreba spracovávať osobné údaje na iné účely (napríklad pre ochranu našich práv a právom chránených záujmov). Tieto osobné údaje nám poskytujete dobrovoľne, pretože by sme Vám bez ich znalosti nemohli zodpovedať otázku, alebo vybaviť Váš požiadavok, a preto k takémuto spracovaniu nebudeme potrebovať Váš súhlas.

C. Ako sú vaše osobné údaje zabezpečené?

Vaše osobné údaje uchovávame a spracovávame najmä v elektronickej podobe, a to takým spôsobom, aby k nim mali prístup iba oprávnené osoby v nevyhnutne potrebnom rozsahu podľa konkrétneho účelu, pre ktorý sa tieto osobné údaje spracúvajú. V prípade, že je potrebné Vaše osobné údaje spracovávať v listinnej podobe (napr. pri expedícii tovaru), budú tieto osobné údaje po nevyhnutne nutnej dobe skartované. Vaše osobné údaje sú organizačne a technicky chránené pred neoprávneným prístupom či zneužitím. Všetci vyššie uvedení príjemcovia Vašich osobných údajov sú zmluvne viazaní k ich riadnej ochrane.

D. Aké sú vaše práva?

Vyššie ste mali možnosť zistiť podrobné informácie o spracovaní Vašich osobných údajov. Teraz Vás zoznámime s právami, ktoré Vám z tohto spracovania vyplývajú.

Patrí Vám najmä:

    právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, ak nám bol udelený;
    právo namietať alebo odmietnuť  spracovanie, ak Vaše osobné údaje spracovávame na základe nášho oprávneného záujmu,
    a to najmä, ak sa jedná o spracovanie osobných údajov na účely priameho marketingu;
    právo podať kedykoľvek na Úrade pre ochranu osobných údajov sťažnosť, ak sa domnievate, že dochádza k porušeniu Vašich práv
    v súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov;

a ďalej:

    právo osobné údaje opraviť či doplniť;
    právo požadovať obmedzenie spracovania;
    právo požadovať prenesenie údajov;
    právo na prístup k osobným údajom;
    právo byť informovaný o porušení bezpečnosti osobných údajov v určitých prípadoch;
    právo na vymazanie osobných údajov (právo byť "zabudnutý") v určitých prípadoch.

Pre uplatnenie vyššie uvedených práv sa na nás môžete obrátiť prostredníctvom kontaktov uvedených v odseku A týchto zásad.